^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33 จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
9 Feb 2016 - 09:00 to 12 Feb 2016 - 17:00