^ Back to Top

นิทรรศการ "Hope on the Ruins"

นิทรรศการ "Hope on the Ruins"

นิทรรศการ "ความหวังบนซากอารยธรรม : Hope on the Ruins" ผลงานโดย อภิพล เตชะมังคลานนท์ (Aphiphol Techamangkhalanon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

ความหวังบนซากอารยธรรม โดย อภิพล เตชะมังคลานนท์
Hope on the Ruins By Aphiphol

คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น เพราะถ้า “สังคมใดหยุดอยู่กับที่ในขณะที่โลกเคลื่อนไหว สังคมนั้นตาย” การเปลี่ยนแปลงทำให้สังคมดีขึ้นจึงต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือการพัฒนานั้นเป็นความดี ความก้าวหน้า เสริมพลังของสังคมให้เข้มแข็งทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโลก สร้างความอยู่ดีกินดี หรือความผาสุกให้แก่สมาชิกในสังคม แต่การพัฒนานั้นจะต้องอยู่บนรากฐานความรู้และทรัพยากรของตน หากจะรับแบบแผนหรือพืชพันธุ์จากภายนอกเข้ามาเสริมปรับปรุงสังคม เพื่อสร้างมิติทางวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมา ก็ต้องพิจารณาว่าแนวการพัฒนาใหม่ขึ้นมานั้นขัดแย้งกับรากฐานสังคมเดิมหรือไม่

ด้วยเงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก่อให้เกิดทั้งดีและลบอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยมีทั้งความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้น มีการทำลายวิถีชีวิตดั่งเดิมของผู้คน และเต็มไปด้วยความเจริญทางวัตถุที่เข้ามากัดกินจิตวิญญาณ ความเสื่อมโทรมหม่นหมองที่เกิดขึ้นนี้อาจเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง หากไม่มีสิ่งดีงามจากอดีตคอยฉุดรั้งเอาไว้ และสถาปัตยกรรมไทยรวมถึงศิลปวัตถุอันวิจิตรสูงส่ง ก็คือตัวแทนแห่งความดีงาม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเจริญทางจิตใจที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งจะช่วยส่องแสงสว่างให้ผู้คนได้ยึดเหนี่ยว แม้จะอยู่ท่ามกลางสังคมอันมืดมัว

การสังเกตเห็นภาวะบางอย่างและไม่อาจตัดใจปล่อยผ่านสถานการณ์แห่งการกลืนกินนี้ไปได้ ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงภาวะนั้น โดยการใช้สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งทางวัตถุและจิตวิญญาณมาเปรียบเทียบ และเพื่อกระตุ้นเตือนให้เราตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงการเชื่อมโยงถึงสำนึกในคุณค่าที่ดีงามด้านวัฒนธรรมในจิตใจของผู้คนที่เริ่มหาได้ยากมากขึ้น ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Exhibition date: 
3 Feb 2016 - 09:00 to 28 Feb 2016 - 16:00