^ Back to Top

กิตติชัย เกษมศานติ์

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดูทมิฬนาฑู

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดู ทมิฬ นาฑู เป็นการแสดงผลงานของคณาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง, อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา, อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล มีจุดประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของอินเดียเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียผ่านทางภาพถ่าย สถานที่คือรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของอิน

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 10:00 to Friday, August 2, 2013 - 21:00
Subscribe to RSS - กิตติชัย เกษมศานติ์