^ Back to Top

พานาโซนิค

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 (จ.น่าน)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Friday, August 23, 2013 (All day) to Tuesday, September 17, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00
Subscribe to RSS - พานาโซนิค