^ Back to Top

พรประเสริฐ ยามาซากิ

นิทรรศการ “ความฝันอันว่างเปล่า : Emptiness Dream”

นิทรรศการ “ความฝันอันว่างเปล่า : Emptiness Dream”

นิทรรศการ “ความฝันอันว่างเปล่า : Emptiness Dream” ผลงานโดย พรประเสริฐ ยามาซากิ (Pornpraseart Yamazaki) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2562 - 18 มกราคม 2563 ณ ทาร์ต แกลลอรี : TART gallery

“Emptiness Dream” ความฝันอันว่างเปล่า

Exhibition date: 
Sunday, December 8, 2019 - 16:45 to Saturday, January 18, 2020 - 23:45
Subscribe to RSS - พรประเสริฐ ยามาซากิ