^ Back to Top

อัยฤทธิ์ ธิลา

นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ "เพศ – มายา – คติ : Sex – Maya – Maxin"

นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ "เพศ – มายา – คติ : Sex – Maya – Maxin"

นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ "เพศ – มายา – คติ : Sex – Maya – Maxin" ผลงานโดย อัยฤทธิ์ ธิลา (Aiyarid Tila) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ มิตรไนซ์ แกลเลอรี่ : MIDNICE Gallery

Exhibition date: 
Saturday, January 12, 2019 - 11:30 to Saturday, February 9, 2019 - 20:30
Subscribe to RSS - อัยฤทธิ์ ธิลา