^ Back to Top

ภาพพอร์ตเทรต

นิทรรศการ แนวตั้ง/แนวนอน ด้านใน/ด้านนอก

นิทรรศการศิลปะ ผลงานโดย Françoise Huguier ซึ่งมีความสนใจในเรื่องตัวบุคคลและสถาปัตยกรรมของชนชั้นกลาง เธอจึงได้สำรวจเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในมหานครทั้ง 3 แห่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ นครกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ วิธีการนำเสนอภาพพอร์ตเทรต ทักษะการจัดภาพอย่างสมดุลหรือในบางครั้งก็บิดเบี้ยวล้วนแล้วแต่แสดงถึงเอกลักษณ์ของผลงานทั้งสิ้น จากมุมมองดิบและตรงไปตรงมาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่มีในชนช

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - ภาพพอร์ตเทรต