^ Back to Top

Marc Yang

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth"

นิทรรศการ "Apertruth" ผลงานโดย A Dou, Yanfang DU, Bo HE, Xiaoliang HUANG, Yanchu SUN, Marc YANG, Lanpo ZHANG และ Wei ZHANG จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

S.A.C. ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์
ภูมิใจเสนอ

Exhibition date: 
Saturday, August 22, 2020 - 10:00 to Sunday, October 25, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE"

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE"

นิทรรศการ "EASTERN TIME ZONE" ผลงานโดยช่างภาพชาวจีน Marc Yang จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 8 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่  7 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

EASTERN TIME ZONE
A photo exhibition by
Marc Yang

Exhibition date: 
Saturday, July 7, 2018 - 10:00 to Sunday, August 5, 2018 - 18:00
Subscribe to RSS - Marc Yang