^ Back to Top

รัตติกาล จิตต์หมั้น

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA”

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA”

นิทรรศการ “ชีวิตสัมพันธ์ : ANIMA” ผลงานโดยกลุ่ม 92 (Kawsong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
Friday, December 29, 2017 - 10:00 to 19:00
Subscribe to RSS - รัตติกาล จิตต์หมั้น