^ Back to Top

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "My Way"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า "My Way" เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรู้ความสามารถทางการศึกษาหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างจริงจังอันเป็นแนวทางเฉพาะตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอยู

Exhibition date: 
Tuesday, May 21, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา