^ Back to Top

Conceptual art

นิทรรศการ จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง

นิทรรศการ แสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ "จิตรกรรมฝาผนัง"

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, August 18, 2013 (All day)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีมือชั้นครู พุทธทาสภิกขุ

ผลงานภาพถ่ายและบทกลอนธรรมะจำนวน 423 บท สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของท่านพุทธทาสต่อศิลปะและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ‘พลังของภาพถ่าย’ เพื่อรับใช้เผยแผ่ธรรมะ และอาจถือได้ว่านี่คือความคิดที่มาก่อนกาลเวลา ในยุคที่วงการศิลปะไทยยังไม่รู้จักคำว่า “Conceptual art” หรือ “Conceptual photography”

Exhibition date: 
Saturday, May 4, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - Conceptual art