^ Back to Top

Chamchuri Square

Chamchuri Square
Chamchuri Square
Chamchuri Square
Chamchuri Square

ที่มา : Chamchuri Square

Phone: 
02 160 5454
Address: 
315,317,319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน Bangkok, Thailand 10330

นิทรรศการ "บทเรียนในความมืด" (Dialogue in the Dark)

"โลกอีกด้านหนึ่งของคนที่มองไม่เห็นเป็นอย่างไร" ได้สะท้อนออกมาในนิทรรศการ"บทเรียนในความมืด" (Dialogue in the Dark) เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันละ 25 รอบ ตั้งแต่เวลา 11.30 - 17.30 น. จัดแสดงที่ NSM Science Square @ Chamchuri Square 4th FL, Phaya Thai Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330 หมายเหตุ : นิทรรศการนี้อาจจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามกระแสตอบรับของผู้ต้องการเข้าชม

Exhibition date: 
Tuesday, May 21, 2013 - 11:30 to Wednesday, May 29, 2013 - 17:30
Subscribe to RSS - Chamchuri Square