^ Back to Top

New Heart New World 2

นิทรรศการภาพถ่ายบุคคล New Heart New World 2

นิทรรศการภาพถ่ายบุคคล New Heart New World 2

นิทรรศการภาพถ่ายบุคคล จากโครงการหนังสือ New Heart New World 2 : ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น ... จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 - 10 มกราคม 2557 ณ บริเวณชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

Exhibition date: 
Saturday, November 30, 2013 (All day) to Friday, January 10, 2014 (All day)
Subscribe to RSS - New Heart New World 2