^ Back to Top

การใช้ชีวิต

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life”

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life” โดยศิลปิน ฉันทวุฒิ สุวรรณหงษ์ ลักษณะงาน จิตรกรรม จำนวน 15 – 20 ภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. คุณประพัฒน์ จิรสิริธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ระยะเวลาที่จัดแสดง 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, August 27, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

นิทรรศการศิลปะ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ" ศิลปิน : จักรกฤษ มูลอินต๊ะ / Jakkrit Moonin - ta "ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ ทำนาและทำสวนจน ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน อย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุ

Exhibition date: 
Sunday, April 7, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - การใช้ชีวิต