^ Back to Top

วิถีชีวิตชนบท

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง สี ของแต่ละฤดูกาล ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

Exhibition date: 
Thursday, April 11, 2013 (All day) to Thursday, May 2, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - วิถีชีวิตชนบท