^ Back to Top

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ ผลงานโดย อาจารย์ แนบ ทิชินพงศ์ (Nab Tichinpong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 15.50 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์

หลักการและเหตุผล
การดาเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นหลักในถิ่นอย่างแท้จริงนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มี ขีดความสามารถในการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแนวทางที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อสังคม

โครงการนิทรรศการผลงานจิตรกรรมฯ นี้เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน อันริเริ่มจากเจตนารมณ์ของท่านศิลปินสี่แผ่นดิน อาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมภาคใต้ สาขาศิลปะ การช่างศิลปะและการช่างฝีมือ ที่ต้องการทะนุบารุงงานศิลปะ โดยการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมภาพเขียนของท่าน ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจงานจิตรกรรมได้ศึกษา และได้ซาบซึ้งกับศิลปะอันเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของมนุษย์ ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของท่าน และโดยที่ท่านมีเจตนารมณ์ที่จะมอบผลงานจิตรกรรมส่วนหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการจัดการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการประมูลในระหว่างการจัดนิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นเจตจานงที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์สาธารณะที่ควรได้รับการชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลัง ๆ ต่อไป

โครงการนิทรรศการฯ นี้ จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยจะได้นาเสนอผลการดาเนินงานในเรื่อง ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ข่าวสารการดาเนินงาน และได้ประจักษ์ชัดในเป้าหมายการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนที่สาคัญอย่างยิ่งของภาคใต้และประเทศ ที่เป็นเป้าหมายสาคัญและชัดเจนของมหาวิทยาลัยตลอดมา

โครงการนี้จึงนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะ ซึ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และการชื่นชมคุณค่าของศิลปะต่อการดารงชีวิตอันดีงามให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับศิลปินในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงนับเป็นการสร้างให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ที่ผ่านมา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมใน การเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป และการจัดโครงการนิทรรศการฯ นี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับสังคมผ่านกิจกรรมเชิงสุนทรียศาสตร์ซึ่งเอื้อให้เกิดความร่วมมือได้ง่าย
2. เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมของศิลปินสี่แผ่นดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวในการสร้างงานจิตรกรรมขององค์กรต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานจิตรกรรม และกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนสนใจและเห็นคุณค่างานศิลปะ
3. เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนของการเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อชุมชนและสังคม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน และผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รูปแบบกิจกรรม
มหาวิทยาลัยจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดิน ระยะเวลาระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ในพิธีเปิดงานนิทรรศการจะจัดให้มีการประมูลภาพผลงานจิตรกรรมของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดิน รวม 6 ภาพ โดยจัดให้มีงานเลี้ยงอาหารค่าก่อนการประมูลภาพ

ภายในงานนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการย่อยเกี่ยวกับโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และจัดฉายวีดิทัศน์ผลงานภาพและประวัติภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แผนงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างช่วงจัดนิทรรศการ มีกิจกรรมย่อยสัปดาห์ละครั้ง จัดให้มีการสาธิตการวาดภาพโดยศิลปินรับเชิญ และการแสดงผลงานของศิลปินสาขาอื่นๆ ประกอบ เช่น ดนตรี บทร้อยกรอง เป็นต้น ภาพผลงานจิตรกรรมของอาจารย์แนบ จานวนหนึ่งที่นามาแสดงในงานนิทรรศการเปิดจาหน่ายให้ผู้สนใจ โดยศิลปินบริจาคเงินรายได้จากการจาหน่ายส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ฯ ด้วย

วิทยากร
อาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ และกลุ่มศิลปินรับเชิญจากสถาบันภายนอก

ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ
ระยะเวลาระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปินสาขาต่างๆ ข้าราชการ พ่อค้า บุคลากรในบริษัทเอกชน ธนาคาร ผู้นำชุมชน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาสถาบันอื่น และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนมากขึ้น
2. ผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งสังคมในวงกว้างมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ศึกษาเรียนรู้และชื่นชมคุณค่างานศิลปะ มีความประทับใจกับการจัดนิทรรศการและมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
4. มีการระดมทุนจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-------------------------------------

กำหนดการ
พิธีเปิดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์
ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
………………..………………
เวลา 15.50 น.

 • ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีฯ เดินทางถึงอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
 • นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายแนบ ทิชินพงศ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับที่ด้านหน้าอาคารบรรณสารฯ
 • ผู้แทนนักศึกษา มอบพวงมาลัย

เวลา 16.00 น.

 • ประธานฯ เดินเข้าภายในอาคารบรรณสารฯ รับชมนิทรรศการย่อยโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานข้อมูลโดย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อมทั้งคณบดี 4 สานักวิชา (แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ฯ และเภสัชศาสตร์)

เวลา 16.30 น.

 • ประธานเดินเข้าสู่บริเวณพิธีเปิด
 • ผู้แทนนักศึกษามอบสูจิบัตรงานนิทรรศการผลงานศิลปินสี่แผนดิน แนบ ทิชินพงศ์
 • อธิการบดีกล่าวต้อนรับ แสดงความขอบพระคุณ รายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ และกล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการฯ และรายงานกาหนดการจัดงาน
 • ศิลปินสี่แผ่นดิน ( นายแนบ ทิชินพงศ์ ) กล่าวแสดงความขอบพระคุณและแสดงวาดภาพสด
 • กวีน้อยเมืองนคร ขับขานบทกวีบรรยายภาพจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดินฯ

เวลา 17.10 น.

 • ประธานฯ กล่าวเปิดงาน และ ตัดริบบิ้น
  จากนั้นเดินชมนิทรรศการผลงานศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ เสนอข้อมูลผลงาน โดยศิลปิน

เวลา 17.50 น.

 • ประธานฯ ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯ
 • ประธานฯ ลงนามในสมุดเยี่ยม พักอิริยาบถในห้องรับรอง

เวลา 18.20 น.

 • ประธานฯ ออกยังห้องจัดเลี้ยงอาหารค่า
 • รับประทานอาหารร่วมกับผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัยที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัด การศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ

เวลา 20.30 น.

 • ประธานฯ มอบของที่ระลึกแก่ศิลปิน และผู้มีอุปการคุณที่บริจาคเงินสมทบทุนจัดการศึกษา เพื่อผลิตแพทย์และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ
 • อธิการบดีมอบของที่ระลึกแด่ประธาน
 • ประธานฯ กลับยังห้องรับรอง พักอิริยาบถ

เวลา 21.30 น.

 • ประธานฯ เดินทางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

..........................................................
การแต่งกาย : ชุดสากลนิยม

Exhibition date: 
29 Jun 2015 (All day) to 24 Jul 2015 (All day)