^ Back to Top

นิทรรศการ "ศิลปะละอ่อนบ้านตึก"

นิทรรศการ "ศิลปะละอ่อนบ้านตึก"

นิทรรศการ "ศิลปะละอ่อนบ้านตึก" ผลงานโดย เด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการศิลปะละอ่อนบ้านตึก จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

‪‎นิทรรศการศิลปะละอ่อนบ้านตึก‬
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกร่วมชมงานนิทรรศการของเด็กๆนักเรียน‬ ที่ได้เข้าร่วมโครงการศิลปะละอ่อนบ้านตึก และได้เรียนรู้ตั้งแต่วันที่ เสาร์ที่ 16 อาทิตย์ที่ 17 เสาร์ที่ 23 อาทิตย์ที่ 24 เสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ที่ 31 พค. 58 และจะได้จัดนิทรรศการผลงานของเด็กๆ ที่ได้เรียนมา โดยเปิดนิทรรศการในวันที่ เสารที่ 6 มิย.58 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก ตรงข้ามวัดอุปคุต เชียงใหม่ ‪โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทสุเทพ‬ คุณอนันตชัย นิมมานเหมินท์ ‪‎ที่ได้เอื้อสถานที่ในการอบรมศิลปะพร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงาน‬

Exhibition date: 
6 Jun 2015 - 08:00 to 13 Jun 2015 - 20:00