^ Back to Top

นิทรรศการ "ความรู้สึกในใจฉัน"

นิทรรศการ "ความรู้สึกในใจฉัน"

นิทรรศการ "ความรู้สึกในใจฉัน" (The Exhibition Of Painting "An Insight to My Mind") ผลงานโดย โยธิน ณาระศักดิ์ (Yothin Narasak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในนเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19:00 น. ณ 9 Art Gallery/ Architect Studio

โยธิน ณาระศักดิ์
เกิด - 15 มกราคม 2520
การศึกษา - โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน จังหวัดลำพูน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการเดี่ยว

  • ปี 2534 - รางวัลชมเชย วาดภาพวันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
  • ปี 2548 - ศิลปินร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม
  • รับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดเชียงใหม่
  • ปี 2553 -รางวัลชมเชย จิตรกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
  • โรคฯ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข
  • ปี 2554 - รางวัลชมเชย จิตรกรรม ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปี 2555 - นิทรรศการ จิตรกรรม ป. ปลา ตากลม ณ. ติตาแกเลอรี่  อ . แม่ริม จ.เชียงใหม่
Exhibition date: 
1 Feb 2014 - 10:00 to 28 Feb 2014 - 20:00