^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก 14/2557

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก 14/2557

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก 14/2557 (The 14th Miniprint Exhibition) ผลงานโดยนักศึกษาวิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ในวันที่ 10 - 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

Exhibition date: 
10 Jan 2014 - 15:00 to 25 Jan 2014 - 20:00