^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบมหากาพย์รามายณะ

นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบมหากาพย์รามายณะ

นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบมหากาพย์รามายณะ จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 2 - 20 ธันวาคม 2556 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบมหากาพย์รามายณะของวาล มีกิฉบับภาษาไทยนี้ เป็นภาพผลงานจิตรกรรมที่ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของประเทศและส่วนหนึ่งเป็น ศิลปินที่ร่วมเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “พระมหาชนก” วาดภาพประกอบในหนังสือมหา-กาพย์รามายณะของวาลมีกิฉบับภาษาไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยประกอบด้วย ศิลปิน 7 ท่าน ได้แก่ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร นายธีระวัฒน์ คะนะมะ อาจารย์เนติกร ชินโย อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ และอาจารย์อนุพงษ์ จันทร

สำหรับโครงการจัดทำมหากาพย์รามายณะของวาลมีกิฉบับภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัย ศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเรื่องรามายณะของวาลมีกิเป็นมหากาพย์ภาษาสันสกฤตที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก มีคุณค่าในส่วนที่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นวรรณกรรมคำสอนที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการปกครอง การครองเรือน และการครองตน ดังปรากฏในเรื่องราวของพระราม และยังเป็นวรรณคดีที่มีความสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยปีแรกเป็นการแปลมหากาพย์ของวาลมีกิภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาสันสกฤต 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ และอาจารย์นาวิน วรรณเวช และเพื่อแสดงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้มอบให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศสร้างสรรค์งานดังกล่าวขึ้น

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานจิตรกรรมไทยซึ่งจะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของ ศิลปินแต่ละคนที่สร้างสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 30 ชิ้น โดยมอบหมายให้ศิลปินเขียนภาพจิตรกรรมคนละ 1 กัณฑ์ ดังนี้

กัณฑ์ที่ 1 พาลกัณฑ์ : อาจารย์เนติกร ชินโย
กัณฑ์ที่ 2 อโยธยากัณฑ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์
กัณฑ์ที่ 3 อารัณยกัณฑ์ : อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ
กัณฑ์ที่ 4 กิษกินธากัณฑ์ : อาจารย์อนุพงษ์ จันทร
กัณฑ์ที่ 5 สุนทรกัณฑ์ : ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
กัณฑ์ที่ 6 ยุทธกัณฑ์ : อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
กัณฑ์ที่ 7 อุตตรกัณฑ์ : ธีระวัฒน์ คะนะมะ

Exhibition date: 
2 Dec 2013 - 09:00 to 20 Dec 2013 - 16:00