^ Back to Top

นิทรรศการเชิดชูศิลป์ศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Honoring Art Exhibition National Artist x Naresuan University

นิทรรศการเชิดชูศิลป์ศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Honoring Art Exhibition National Artist x Naresuan University

นิทรรศการเชิดชูศิลป์ศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Honoring Art Exhibition National Artist x Naresuan University โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิทรรศการเชิดชูศิลป์ศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Honoring Art Exhibition National Artist x Naresuan University

โดยจัดแสดงเผยแพร่ผลงานในแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ฯลฯ ที่ศิลปินได้มอบไว้ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางจะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่
15 มิถุนายน 2566
ณ ชั้น 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 5596 1207 หรือ 094 130 4702
(ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช)

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิกัด
หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://goo.gl/maps/uUquhcfHeUJuDJus5

ติดตามข่าวสาร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Webpage: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Webpage: หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐชยา ศรีจอมขวัญ

Exhibition date: 
15 May 2023 - 08:30 to 15 Jun 2023 - 16:30