^ Back to Top

นิทรรศการ "IMPRESSION and EMOTIONS"

นิทรรศการ "IMPRESSION and EMOTIONS"

นิทรรศการ "IMPRESSION and EMOTIONS" ผลงานโดย คณพศ จันทร์คง (Kanapot Chankong), คณิศร จันทร์คง (Kanisorn Chankong) และ สิริ จันทร์คง (Siri Chankong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ Art Mai? Gallery

IMPRESSION and EMOTIONS
Artists Thai Arts by Chankong Family Art

Artists :
Kanapot Chankong
Kanisorn Chankong
Siri Chankong

การทำงานศิลปะของครอบครัวจันทร์คง (พ่อ แม่ ลูก) ซึ่งพวกเราไม่ใช่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ แต่พวกเราคือคนทำงานศิลปะ ชีวิตของเราเป็นศิลปะ ประกอบกับครอบครัวจันทร์คง ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต คือ มี ” ธรมมะ ” ซึ่งเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการทำความดี, ทำในสิ่งที่ดี
ฉนั้นศิลปะของครอบครัวจันทร์คงจึงประกอบด้วย
ทำ (THAM) = WORK (ทำงาน)
ธรรมะ (THAMMA) = GOODNEST (ความดี)

--

The art work of the Chankong family (parent and child) that we are not great artists but we are art workers. In addition to the Chankong family, there is still something to hold on to the practice of living, which is “Thamma “, which is the teaching of the Lord Buddha, which is to do good deeds, do good things. Therefore, the art of the ChanKong family consists of

Do ( Tham) = Work ( work )
Dharma (Thamma) = Goodnest (Goodness)

เปิดงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ( 5 โมงเย็น )
การแสดง : นาฏลีลา งานศิลปะที่เป็นสืบเนื่องในการทำงานศิลปะของอาจารย์นิ
ระยะเวลาจัดแสดง : 1 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 66
สถานที่ : Art Mai? Gallery Exhibitions and Events ชั้น 1 โรงแรม Art mai gallery hotel นิมมานเหมินทร์ ซอย3
สอบถามเพิ่มเติม : 053 894 888

Exhibition date: 
1 Feb 2023 - 10:00 to 30 Apr 2023 - 20:00