^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย

นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย

นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 และจะมีพิธ๊เปิดในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ : CentralWorld

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัด “นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย” ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานศิลปะร่วมสมัยด้านการออกแบบ ชูอัตลักษณ์และทุนทางศิลปวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดเป้าหมาย พัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “Soft Power” เปิดให้เข้าชมในวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25–27 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.-20.30 น. ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น.

“โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยได้ค้นหาและสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับชุมชนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 165 อำเภอ ใน 15 จังหวัดเป้าหมาย โดยมุ่งส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัยด้านการออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าและตระหนักถึงความสำคัญ ของงานออกแบบที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

ภายในงานมีการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำนวน 28 ชุดผลงาน จาก 28 อำเภอ ใน 3 จังหวัดเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมีการส่งมอบงานลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ 3 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งต่อภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์เป็น Soft Power เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เป็นการบริหารทุนทางวัฒนธรรมไทย ที่มีอยู่อย่างมหาศาลให้กลายเป็นเสน่ห์แห่งความเป็นไทย ได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัด 33 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความตระหนักและตอกย้ำถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ผลผลิตทางการเกษตร และอาชีพเฉพาะถิ่น ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนการระดมความคิดเห็น จากปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสืบไป”

Exhibition date: 
25 Mar 2022 - 10:30 to 27 Mar 2022 - 20:30