^ Back to Top

นิทรรศการ "ไทยยังไง ครั้งที่ 3 : HOW THAI 3"

นิทรรศการ "ไทยยังไง ครั้งที่ 3 : HOW THAI 3"

นิทรรศการ "ไทยยังไง ครั้งที่ 3 : HOW THAI 3" ผลงานโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 30 มกราคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

HOW THAI 3
นิทรรศการ “ไทยยังไง” ครั้งที่ 3

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 – 30 มกราคม 2563
หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
นิทรรศการเปิดให้ชม: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page: Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

Exhibition date: 
6 Jan 2020 - 09:00 to 30 Jan 2020 - 16:30