^ Back to Top

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6 ผลงานโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 30 มกราคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นิทรรศการ “ภาพพิมพ์เพื่อคุณ” ครั้งที่ 6
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 – 30 มกราคม 2563
หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 2
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
ร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop, ออกร้านขายของทำมือ อาหารและดนตรี ระหว่างวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

นิทรรศการเปิดให้ชม: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page: Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

Exhibition date: 
7 Jan 2020 - 09:00 to 30 Jan 2020 - 16:30