^ Back to Top

นิทรรศการ "เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย"

นิทรรศการ "เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย"

นิทรรศการ "เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย" (JOSS : From Festive to Contemporary Art) ผลงานโดย นวัต เลิศแสวงกิจ (Nawat Lertsawaengkit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ Project Space Project Space I ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หอศิลป์บรมราชกุมารี ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัยเรื่อง
"เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย" (JOSS : From Festive to Contemporary Art) โดย อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดง 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ ห้อง Project Space I ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Event >> www.facebook.com/events/359319684901257
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WELCOME
"JOSS : From Festive to Contemporary Art"
By Nawat Lertsawaengkit, from Visual Arts Dept, Faculty of Arts, Silpakorn University

February 6th - 26th, 2019
Open : Mondays - Saturdays. 9 am - 4.30 pm, Free Entry.
Closed on Sundays and Public Holidays.
Opening reception on February 6th, 2019 at 5 pm
At Room Project Space I, 1st Floor, H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom.

Event >> www.facebook.com/events/359319684901257/
For more information
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

งานสร้างสรรค์นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562

เครื่องกระดาษที่ใช้ประกอบในพีธีกรรมจีน หรือที่นิยมเรียกกันว่ากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นตัวแทนสำคัญอันหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนเชื้อสายจีน ที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากจะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วยังเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิต ความเชื่อทางศาสนา ความกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมใหญ่อันหนึ่งของ ชาวจีนที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ความสัมพันธ์เหนียวแน่นในสถาบันครอบครัว รวมถึงบทบาทที่เครื่องกระดาษมีต่อพิธีกรรมเซ่นไหว้ต่างๆของชาวจีน ในฐานะอุปกรณ์สำคัญซึ่งจะขาดไปมิได้ จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ในการจัดแบ่งประเภทและวิธีการใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นแบบแผน นอกจากจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในปรโลกแล้วยังมีบทบาท สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้คนอีกด้วย เฉพาะอย่างยิ่งกระดาษไหว้พิเศษหรือกระดาษ ไหว้เฉพาะกิจ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต รวมถึงการนำหลักทฤษฎีทางศิลปะมาใช้ร่วมกับการออกแบบ เครื่องกระดาษจึงไม่เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ค่านิยม วิถีชีวิต ตลอดจนสถานะทาง สังคมของคนจีนโพ้นทะเลในยุคโลกาภิวัตน์ ผ่านการแสดงออกทางทัศนศิลป์ในฐานะวัตถุดิบทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม การเห็นแจ้ง สัญลักษณ์ ความฝัน เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องกระดาษประกอบพิธีกรรมจีนมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานสร้างสรรค์นี้

Exhibition date: 
6 Feb 2019 - 09:00 to 26 Feb 2019 - 16:30