^ Back to Top

นิทรรศการ "Nude"

นิทรรศการ "Nude"

นิทรรศการ "Nude" ผลงานโดย กลุ่มศิลปินเมืองพาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 29 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 1.00 น. ณ หอศิลป์เรียวกัง : Ryokan Art Center

งานแสดงจิตกรรมกลุ่มศิลปินเมืองพาน ในหัวข้อ Nude
เปิดงานวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่หอศิลป์เรียวกัง
จัดแสดงจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
Nude Art Exhibition by Pan's artists.
Open reception on June 6th 2018 at Ryokan Art Center.

Exhibition date: 
6 Jun 2018 - 09:30 to 29 Jun 2018 - 17:30