^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Luz"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Luz"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Luz" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 19 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 / 17.30 น. ณ หอภาพล้านนา : Chiang Mai House of Photography

Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
Luz (ลุส) ในภาษาละตินแปลว่าแสง และในเชิงวิทยาศาสตร์แสงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถค้นพบวิธีการกำเนิดแสงได้เป็นครั้งแรกโดยการก่อกองไฟและ ณ เหตุนี้อารยธรรมก็ได้ก่อกำเนิดเริ่มต้นขึ้น ในวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้มีพัฒนาการสิ่งประดิษฐ์มามากมายหลายสิ่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ “กล้องถ่ายภาพ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบันทึกทั้งความทรงจำและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มภาพของความทรงจำให้กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่องานแสดงศิลปนิพนธ์ โดยเป้าหมายคือการแสดงภาพของความนึกคิด (Imagination) ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วยแสง (Photography) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความถนัดจากสิ่งซึ่งได้ศึกษาและเล่าเรียนมาตลอด ระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
.
ระยะเวลาจัดแสดง
ศุกร์ 18 พฤษภาคม - อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30 - 16.30 น.
.
พิธีเปิด
ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 / 17.30 น.
.
สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา
Chiang Mai House of Photography
ถนนพระปกเกล้า ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Exhibition date: 
18 May 2018 - 08:30 to 19 Aug 2018 - 16:30