^ Back to Top

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)"

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)"

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)" โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Art and Culture Khon Kaen University Museum

เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960

[พิธีเปิด]
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00 น.
*** เสวนาพิเศษในวันพิธีเปิด เวลา 16:30 น.

[ระยะเวลา]
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
(เปิดทุกวัน 10:00 - 19:00)

[สถานที่]
หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[เข้างาน]
ฟรี

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)” นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นที่ขอนแก่น (31 พ.ค. - 12 มิ.ย.) และก่อนเริ่มพีธีเปิด จะมีการเสวนาเกี่ยวกับนิทรรศการโดย แขกรับเชิญพิเศษ

นิทรรศการนี้มุ่งแสดงให้เห็นภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเมืองทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ จนถึงปัจจุบันและชี้ให้เห็นถึงแง่มุมเฉพาะของภาวะแวดล้อมดังกล่าวตามที่ปรากฏในโตเกียวปัจจุบัน ทั้งนี้ นิทรรศการเริ่มต้นด้วยการจัดแสดงแนวคิดทดลองเกี่ยวกับเมือง ซึ่งมีการนำเสนออย่างมากมายในญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 1960 โดยอาศัยสื่อและโสตทัศนูปกรณ์หลากหลาย เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม รูปถ่าย สไลด์ ตลอดจนแอนิเมชั่น มาช่วยในการจัดแสดง

เราหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงความเชื่อมต่อเกี่ยวโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน การคลี่คลายของกระบวนการเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมือง โดยกระบวนการเฟ้นหาดังกล่าวได้สร้างแรงขับเคลื่อนในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งจะได้เห็นว่าความพยายามเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมืองในอดีตมีส่วนสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมและสภาพผังเมืองปัจจุบันอย่างไร

'''เสวนาพิเศษ'''
[ผู้เสวนา]
รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[วัน & เวลา]
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 16:30

[สถานที่]
หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---------------------------------

Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s

[Opening]
Monday 4 June 2018 at 18:00
*** Special Talk on opening day at 16:30

[Duration]
Thursday 31 May – Tuesday 12 June 2018
(Open everyday 10:00 - 19:00)

[Venue]
Art and Culture Khon Kaen University Museum

[Admission]
Free

The Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with Art and Culture Khon Kaen University Museum proudly co-organize the international traveling exhibition entitled “Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s.” The exhibition will be in Khon Kaen during 31st May to 12th June. Before the opening ceremony, there will be a talk session by special guests.

Taking as its point of departure the various experimental ideas on the city that flourished in Japan in the 1960s and using a combination of diverse media — from architectural scale models to photographs and slides, along with animations and other audio-visuals — the exhibition examines various circumstances of Japanese and other cities up to the present day, and identifies in particular the distinctive aspects of those circumstances as they are manifested in present-day Tokyo.

We hope that visitors will gain from the exhibition a sense of the connections between past and present, how the search for a new vision of the city — a search that gained momentum in Japan half a century ago — has unfolded over time, and how those earlier efforts relate to today’s architecture and urban environments. It is also hoped that, the exhibition will provide an opportunity to reexamine the issue of urbanization while grasping the current challenges and future directions of our ever-burgeoning cities in terms of specific relevance to each host location.

'''Special Talk'''
[Speakers]
Assoc. Prof. Dr. Rawee Hanpachern
Faculty of Architecture, Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Niramon Kulsrisombat
Urban Design and Development Center, Chulalongkorn University

[Date & Time]
Monday 4 June 2018 at 16:30

[Venue]
Art and Culture Khon Kaen University Museum

Exhibition date: 
31 May 2018 - 10:00 to 12 Jun 2018 - 19:00