^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok ผลงานโดย Coşkun Aral, สุเทพ กฤษณาวารินทร์ (Suthep Kritsanavarin), Issa Touma, Roland Neveu, Sergey Ponomarev, Rahman Roslan และ Greg Constantine จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง Exodus-Déjà Vu in Bangkok

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3-5

จัดโดย UNHCR, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
Director, Curator: Mr. Patrice Vallette
Project Coordinators: Ms. Camille Caillet , Mrs. Lorena Aguilera Haas, Mrs. Müge Aral
พิธีเปิดนิทรรศการ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น.

“Exodus-Déjà Vu” นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทาง กิจกรรมการอภิปรายการร่วมพูดคุยและการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับนิทรรศการ โดยใช้ภาพถ่ายเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่น่ากลัวของวิกฤติผู้ลี้ภัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับโลกในขณะนี้ และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ Exodus-Déjà Vu มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ

ช่างภาพประจำสำนักข่าวและช่างภาพอื่นๆ จำนวนทั้งเจ็ดคน เฝ้าติดตามการเดินทางที่แสนอันตรายของผู้ลี้ภัย,สงครามและผู้คนที่หลบหนีได้สร้างฉันทามติ โดยการเชื่อมต่อผู้คนต่างชาติต่างภาษาให้อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของ “สิทธิมนุษยชน” เดียวกัน

ช่างภาพทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ Coşkun  Aral (TUR), SuthepKritsanavarin (THA), IssaTouma (SY), Roland Neveu (FR), Sergey Ponomarev (RU), RahmanRoslan (MY), and Greg Constantine (CA).

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  project@visioncy.org

Exhibition date: 
3 Feb 2018 - 01:29