^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Message"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Message"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Message" : Message Art Thesis Exhibition 2016 ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ Patani Artspce & Contemporary Arts Gallery

นิทรรศการศิลปะ Message
ของนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ มอ.ปัตตานี
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559

กำหนดการ
เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 10.00-10.30 น. ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ อ่านอัลกุรอานและขับร้องเพลงอนาชีด
เวลา10.30-10.40 น. นายสูไฮดี ซะตา ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์
เวลา 10.40-10.50 น. ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ที่ปรึกษาโครงการกล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ
เวลา10.50-11.00 น. ประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ
เวลา11.00-11.05 น. ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ที่ปรึกษาโครงการมอบของที่ลึกแด่ประธานในพิธี
เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน

Exhibition date: 
29 May 2016 - 09:00 to 25 Sep 2016 - 20:00