^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  สาขาการออกแบบ รุ่นที่ 18 ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ : CentralFestival Chiangmai

" ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์ "
ART THESIS EXHIBITION ครั้งที่18

Faculty of Fine Arts, CHIANG MAI UNIVERSITY
10 - 11 MAY2016 @CENTRAL FESTIVAL CHIANG MAI

การแสดงงานศิลปนิพนธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
สาขาการออกแบบ รุ่นที่ 18
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

" ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์ "

...กำลังภายในเกิดจากการฝึกฝน
กระบวนยุทธ์เกิดจากการลงมือทำ...

เรื่องราวของจอมยุทธ์บทที่หนึ่ง
" วิทยายุทธ์แห่งการออกแบบกราฟิก "

เรื่องราวของจอมยุทธ์บทที่สอง
" วิทยายุทธ์แห่งการออกแบบเครื่องแต่งกาย "

เรื่องราวของจอมยุทธ์บทที่สาม
" วิทยายุทธ์แห่งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ "

Exhibition date: 
10 May 2016 - 11:00 to 11 May 2016 - 21:00