^ Back to Top

นิทรรศการ “อาร์ตสะเดิด” ART SADERD EXHIBITION

ขอเรียนเชิญชมงานศิลปะจากกลุ่มอาร์ตสะเดิด นิทรรศการ “อาร์ตสะเดิด” ART SADERD EXHIBITION ระหว่างวันที่ 1-31กค. 2556 ณ หอศิลป์ ต้นตาล (ตลาดต้นตาล ขอนแก่น) เปิดนิทรรศการวันที่ 5 กค. 2556 เวลา 18.00 น พบกับกิจกรรมเสวนาฮาเฮจากศิลปินกลุ่มอาร์ตสะเดิดการแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแขนงทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรมภาพประกอบ ภาพถ่าย งานไม้และอื่นๆ จากกลุ่มคนผู้มีใจรักในการทำงานศิลปะ ซึ่งรวมกลุ่มกันในนาม “อาร์ตสะเดิด”

Exhibition date: 
1 Jul 2013 - 17:00 to 31 Jul 2013 - 20:00