^ Back to Top

Current Exhibitions

นิทรรศการ ที่กำลังจัดแสดงอยู่ในขณะนี้

นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition)
นิทรรศการ "อาชีวะ" (Chiangrai Vocational’s Art Exhibition) ผลงานโดย ศิษย์เก่าศิลป์อาชีวะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ...
Dates:
2018-07-07 10:00 to 2018-08-05 19:00
Time remaining:
2018-08-05 19:00:00
นิทรรศการ "ดิน - โคลน : Soil - Mud"
นิทรรศการ "ดิน - โคลน : Soil - Mud" ผลงานโดย ชัยรัตน์ แสงทอง (Chairat Sangthong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561...
Dates:
2018-07-05 10:00 to 2018-08-05 19:00
Time remaining:
2018-08-05 19:00:00
นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life"
นิทรรศการ "ชีวิตปฐมฤกษ์ : The Inaugural Life" ผลงานโดย เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (Sathianphong Nueangchanthuek) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 5...
Dates:
2018-07-14 10:00 to 2018-08-05 19:00
Time remaining:
2018-08-05 19:00:00
นิทรรศการ "POOL"
นิทรรศการ "POOL" ผลงานโดยศิลปินลูกครึ่ง ไทย-อังกฤษ ตินติน คูเปอร์ (Tintin Cooper) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561...
Dates:
2018-07-08 13:00 to 2018-08-11 18:00
Time remaining:
2018-08-11 18:00:00
นิทรรศการ "เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน : Otherwise Inside"
นิทรรศการ "เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน : Otherwise Inside" ผลงานโดย สมัคร กอเซ็ม (Samak Kosem) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2561...
Dates:
2018-07-19 17:00 to 2018-08-16 01:00
Time remaining:
2018-08-16 01:00:00
นิทรรศการภาพถ่าย "ที่.รัก : PLACES.LOVE"
นิทรรศการภาพถ่าย "ที่.รัก : PLACES.LOVE" ผลงานโดย นิติกร กรัยวิเชียร (Nitikorn Kraivixien) และ นิติเพ็ญ กรัยวิเชียร (Nitipen Kraivixien)...
Dates:
2018-07-12 10:00 to 2018-08-18 18:00
Time remaining:
2018-08-18 18:00:00
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Luz"
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Luz" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม -...
Dates:
2018-05-18 08:30 to 2018-08-19 16:30
Time remaining:
2018-08-19 16:30:00
นิทรรศการ ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?”
นิทรรศการ ONLY FOR “THE DEAD ON DUTY?” ผลงานโดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2561...
Dates:
2018-06-30 13:00 to 2018-08-19 19:00
Time remaining:
2018-08-19 19:00:00
นิทรรศการภาพถ่ายจัดวาง "นักโทษ ๒๔๔๕ : Absolute Prisoners 1902"
นิทรรศการภาพถ่ายจัดวาง "นักโทษ ๒๔๔๕ : Absolute Prisoners 1902" ผลงานโดย มานิต ศรีวานิชภูมิ (Manit Sriwanchpoom) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 25...
Dates:
2018-07-06 11:00 to 2018-08-25 18:00
Time remaining:
2018-08-25 18:00:00
นิทรรศการ “Glories of Greyscale”
นิทรรศการ “Glories of Greyscale” ผลงานโดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ (Kamin Lertchaiprasert), อำนาจ วชิรสูตร (Amnaj Wachirasut), อุเทน มหามิตร (Uten...
Dates:
2018-07-16 10:00 to 2018-08-25 18:00
Time remaining:
2018-08-25 18:00:00
นิทรรศการ "รูทเทค™ : RootTech™"
นิทรรศการ "รูทเทค™ : RootTech™" ผลงานโดย (Tanat Teeradakorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 14...
Dates:
2018-07-14 13:00 to 2018-08-26 19:00
Time remaining:
2018-08-26 19:00:00
นิทรรศการ "Framred"
นิทรรศการ "Framred" ผลงานโดย Alessio Cocchi จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ...
Dates:
2018-07-06 18:00 to 2018-08-26 22:00
Time remaining:
2018-08-26 22:00:00

Pages