^ Back to Top

นิทรรศการ “SEE 2 SEA ครั้งที่ 6 : The 6 th SEE 2 SEA ART EXHIBITION”

นิทรรศการ “SEE 2 SEA ครั้งที่ 6 : The 6 th SEE 2 SEA ART EXHIBITION”

นิทรรศการ “SEE 2 SEA ครั้งที่ 6 : The 6 th SEE 2 SEA ART EXHIBITION” ผลงานโดย กิตติ พิมเสน, แก้วสุดา บุตรเผียน, นิแอ นิแต, บูชา ผกากรอง, พรสวรรค์ จันทร์สุข, วิษณุ เลิศบุรุษ, ศิริชัย พุ่มมาก, ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว, เอกพงษ์ คงฉาง, อัฏฐพล คงพัฒน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “SEE 2 SEA ครั้งที่ 6”
               (The 6 th SEE 2 SEA ART EXHIBITION)

ศิลปิน กลุ่ม 2 เล (2 LAYS GROUP)
ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 22 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แก้วสุดา โทร. 099-106-3718

แนวความคิด
การรวมตัวกันของรุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งมีพื้นถิ่นเกิดจากฟากฝั่งอันดามันและฟากฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ อันมีเอกลักษณ์ของศิลปะที่หลากหลาย มีทั้งไทยพุทธ ไทยจีน ไทยมุสลิม สมาชิกในกลุ่มบ้างก็เป็นอาจารย์สอนศิลปะ บ้างก็เป็นบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องและมีเจตจำนงร่วมกันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้ได้ซึมซับรับรู้อรรถรสทางศิลปะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามรูปแบบเฉพาะ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ศิลปิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พิมเสน
ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนวความคิด
สืบสาน เส้นสาย สร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้เป็นการสืบสานวิถีชีวิตผ่านเส้นสายที่ส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ (สิ่งมีชีวิต) ในรูปแบบที่สร้างสรรค์เรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งสีสันที่เกิดจากการพึ่งพากันอย่างน่าประทับใจในวิถีความเป็นพื้นบ้านของภาคใต้

นางสาวแก้วสุดา บุตรเผียน
ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนวความคิด
เส้นและที่ว่างที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ แสดงดุลยภาพของเรื่องราวความประทับใจในรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติแวดล้อม สะท้อนความเรียบง่าย ความสุข ความสงบ เปรียบเปรยกับท่วงทำนองหรือช่วงจังหวะหนักเบาของดนตรี คืออวัจนภาษาแทนถ้อยคำในการสื่อสาร

นายนิแอ นิแต
ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แนวความคิด
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัวเพื่อสื่อถึงสายใยแห่งรักอันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกแบบรูปธรรมซึ่งผู้ชมสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ถึงความรัก และความสุขที่เปี่ยมล้มหัวใจไม่มีวันสิ้นสุด

นายบูชา ผกากรอง
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แนวความคิด
สัมพันธภาพของเหล่าทรัพยากรในท้องทะเลกับรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ที่มีตัวแปรในเรื่องของทิศทาง สภาพดินฟ้าอากาศ และระเบียบกฎเกณฑ์เงื่อนไขการออกทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การแปรเปลี่ยนไปในสิ่งต่างๆล้วนมีผลต่อการเสาะแสวงหาให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐาน ความมั่นคง และการดำรงค์ชีวิต และความสำคัญของการเติมเต็มความสุขในครอบครัว